هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

رویا هارویاهات رو از دست نده

واسه اینکه اگه رویاهات از دست برن

زندگی عین بیابون برهوتی می شه

که برفا توش یخ زده باشن

 

رویاهات رو از دست نده

واسه اینکه اگه رویاهات بمیرن

زندگی عین بال بریده ی یک مرغ میشه

که مگه پرواز  رو به خواب ببینه