هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

روزی هدفمند

- خدایا، میگن روزی رسونی... یه دختر خوب قسمتم کن دیگه

- روزیت پرداخت شده عزیزم، ولی فعلاً قابل برداشت نیست