هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

V for Vendetta


پشت این ماسک نیروی دیگه ای وجود داره که از گوشت و خون نیست بلکه از اعتقاده، اعتقاد هم با گلوله از بین نمیره.