هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

در اداره اتفاق افتاد

اولی: مهندس بیا اینجا...
دومی: اومدم مهندس...
سومی: مهندس چای بریزم برات؟
چهارمی: قربون دستت مهندس...
پنجمی: مهندس آتیش داری؟
ششمی: نه مهندس، همرام نیست.
هفتمی: مهندس چه خبر از مهندس؟
هشتمی: مهندس خوبه، سلام رسوند مهندس...