هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

کمی حمام بروید

و هان ای کسانی که روز شنبه رایحه خوش عرق میدهید