هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

گوز

-راحت بودن فقط در ثروتمند بودن نیست، گاهی انسان با یک گوز راحت میشود!