هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

در توالت عمومی

پشت درتوالت پارک نوشته بود :
"بردن همه چیز نیست ، اما تلاش برای بردن چرا . پس سعی کن اینجا همه ی زورت رو بزنی ! "
آدم تعجب می کنه تو دنیایی که پشت در دسشویی های عمومی اش این همه معنا ریخته .
چه خوبه که وقتی تو داری یه چیزی رو دور میریزی یه چیزه مفید دیگه ای رو بدست بیاری .
درست مثل حس پیدا کردن یه پاک کن نو زیر نیمکت کلاس ،
وقتی داری آشغال تراش ات رو یواشکی با پات هل میدی کنار پایه های میز.