هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

تنهاسل

این روزها

کسی از ثابتش استفاده نمی کند .

همه اعتباری می خواهند و قابل تعویض .

همراه را عرض می کنم !