هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

من و حاجی 1

 ماست که خوب باشه بعد از جند وقت ترش مشه ، ولی اگه ماستش خوب نباشه ترش مشه !!!


سر میز صبحانه - کارخونه