هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

و ما اتصالی کردیم

از شیر آب سرد کارخونه ، آب گرم میاد
فکر کنم لوله کشی آب کارخونه اتصالی کرده