هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

خیال خام

دلم درد می کند

انگار خام بودند

خیال هایی که به خوردم داده بودی...