هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

یادی از ایام قدیم